Organizing Committee
Chairman
   
Jianbin Luo Tsinghua University
   
Co-chairmen
   
Weimin Liu Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences
   
Shirong Ge China University of Mining and Technology
   
Organizing Committee Members
   
Wei Chen, Zhendong Dai, Chenghui Gao, Kali Gu, Ping Huang, Xing Huang, Jian Li, Kun Liu, Yonggang Meng, Tianmin Shao, Guobiao Wang, Haidou Wang, Junxiang Wang, Liqin Wang, Xinping Yan, Junyan Zhang, Yongzhen Zhang, Zhijun Zhang, Zhongrong Zhou, Xiaowei Zuo
   
Secretary General
   
Yu Tian Tsinghua University
   
Deputy Secretary General  
   
Feng Zhou Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences
   
Xiuqin Bai Wuhan University of Technology
   
Yong Luo China University of Mining and Technology
   
Chenhui Zhang Tsinghua University
   
Secretariat Group Members:
   
Sanming Du, Haitao Duan, Le Gu, Shizhong He, Liran Ma, Ming Ma, Tianbao Ma, Linmao Qian, Li Qin, Wei Sun, Liping Wang, Guoxin Xie, Zhiguo Xing, Chengqing Yuan, Dekun Zhang, Hongyu Zhang, Jiangbin Zhao, Jing Zheng, Ming Zhou
   
Important Dates
Deadline for abstract submission
November 30, 2016
December 31, 2016

Notification of acceptance
February 15, 2017

Deadline for final extended abstract submission
May 20, 2017
June 20, 2017
July 20, 2017

Deadline for early registration
April 30, 2017
May 17, 2017