Program Committee
Program Committee
Dan Guo Tianmin Shao
Feng Guo Yu Tian
Yuanzhong Hu Jiadao Wang
Zhongmin Jin Guoxin Xie
Kun Liu Xinping Yan
Ming Ma Hongyu Zhang
Tianbao Ma Yongzheng Zhang
Yonggang Meng Dewen Zhao
Jiliang Mo Feng Zhou
Linmao Qian Dong Zhu

 

Important Dates
Deadline for abstract submission
November 30, 2016
December 31, 2016

Notification of acceptance
February 15, 2017

Deadline for final extended abstract submission
May 20, 2017
June 20, 2017
July 20, 2017

Deadline for early registration
April 30, 2017
May 17, 2017